Midden-Drenthe heeft energiepotentiekaart

Op: 8 augustus 2013
Door: sander

0 reacties

Deel via

Midden-Drenthe heeft energiepotentiekaart

Greenspread heeft recentelijk de energiepotentiekaart van de gemeente Midden-Drenthe opgeleverd. Hiermee heeft de op drie-na-grootste gemeente van ons land gedetailleerd inzicht verkregen in de lokale potentie voor wat betreft duurzame-energie-opwekking.

De energiepotentiekaart is een beleidsinstrument dat de vraag ‘wat kan waar’? beantwoordt, waarbij het gaat om zes duurzame-energie-technieken: windenergie, zonne-energie, warmte-en-koude-opslag (WKO), geothermie, biomassa en restwarmtebenutting. De kaart kan aan de basis staan van een breed gedragen visie op de toekomstige energiehuishouding van Midden-Drenthe en, in dat kader, een strategische doelstelling op dit gebied vanuit de lokale overheid. Tegelijkertijd kan de kaart als toetssteen worden gebruikt om de samenhang te waarborgen tussen alle projecten die op het operationele niveau worden ontplooid.

Bij het maken van de lokale afweging zijn relevante technische, economische, juridische en organisatorische (on)mogelijkheden op een rij gezet.

Voor Midden-Drenthe zijn de volgende conclusies geïdentificeerd:

Mits er politiek en maatschappelijk draagvlak bestaat, kunnen grootschalige windturbines aan de noordwest- en zuidoostzijde van de gemeente verrijzen: dit zijn de primaire zoekgebieden. Daarnaast zijn verscheidene andere locaties denkbaar in het laagvlieggebied van Defensie, onder meer op of nabij bedrijventerreinen en langs infrastructuur;

Zonne-energie kan op verschillende manieren en op  zeer veel locaties binnen de gemeente worden toegepast: op het vastgoed van particulieren, bedrijven, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties en overheden, maar net zo goed in de grondgebonden variant (ETP, Beilen-Oost, Leemdijk). Zonne-energie kan al met al fungeren als motor van de energietransitie in Midden-Drenthe;

Geothermie is een techniek die minder goed past bij de lokale context van Midden-Drenthe: de geschiktheid van de ondergrond is niet indrukwekkend en ook de bovengrondse situatie is niet ideaal voor een geothermisch project, vanwege het gebrek aan compacte bouw, de afwezigheid van tuinders en de beperkte rol van woningstichtingen. Nadere studie zal niettemin moeten uitwijzen of business cases voor projecten in Bovensmilde en Beilen rendabel kunnen zijn, wanneer de technische mogelijkheden zijn verruimd en het detailniveau van de kennis van de ondergrond verder is toegenomen;

Kansen voor WKO liggen er in hoge mate: de ondergrondse beperkingen zijn relatief klein, terwijl de bovengrondse kansen talrijk zijn, zowel op ontwikkellocaties als in de utiliteit en gezondheidszorgsector. WKO is qua techniek en business cases een absolute ‘inkopper’;

Biomassa bezit de potentie om in Midden-Drenthe een bijdrage te leveren aan de transitie naar een schone en betaalbare energietransitie. Kansen liggen er voor mestvergisting, houtverbranding, slibvergisting en ook energieteelt (op tijdelijk beschikbare locaties), in aanvulling op alle reeds gaande toepassingen van biomassaconversie;

Restwarmtebenutting heeft evenzeer potentie in Midden-Drenthe, waarbij drie mogelijke bronnen van restwarmte zijn geïdentificeerd. Twee hiervan zijn reeds betrokken bij operationele restwarmteprojecten. Het aanbod van restwarmte is evenwel groot genoeg om de haalbaarheid van nieuwe projecten nader te onderzoeken.

De energiepotentiekaart kan worden uitgedragen als de ruggengraat van het nader te bepalen gemeentelijke duurzame-energie-beleid. De projectvoorstellen die in deze studie zijn geduid, kunnen stuk voor stuk en stap voor stap verder richting ontwikkeling worden gebracht. Hierbij dient benadrukt te worden dat de energiepotentiekaart de scope heeft van duurzame-energie-opwekking. Beleid en initiatieven wat betreft energiebesparing worden buiten beschouwing gelaten, maar zijn uiteraard evenzeer van groot belang op weg naar een lokale, schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening in Midden-Drenthe. De leer van de Trias Energetica – eerst besparen, dan duurzaam opwekken – vormt daarbij een zinvolle leidraad.

EPK MD


Plaats een reactie