Monitoring & beheer

Het traject om te komen tot oplevering van een zon-PV-installatie is veelomvattend. Toch begint pas nadien de periode waar het eigenlijk om draait: de exploitatie. Een zon-PV-installatie ligt immers minimaal 25 jaar op het dak.

Om ervoor te zorgen dat het systeem in deze periode conform of boven verwachtingen presteert, zal er de nodige aandacht aan moeten worden besteed. Denk hierbij aan het volgen en analyseren van de kWh-opbrengst, het signaleren en verhelpen van eventuele storingen en het reinigen van de diverse systeemcomponenten.

Concreet biedt Greenspread onderstaande vijf diensten aan via een onderhoudscontract. Natuurlijk voor een scherpe prijs. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend voorstel of gesprek.

1. Monitoring en bewaking
Middels een door Greenspread op locatie te installeren datalogger en -verbinding wordt een directe koppeling gemaakt met onze beheerssystemen, waarmee uw zon-PV-systeem continu gemeten en bewaakt wordt. Concreet gaat dit om:

 • Dagelijkse uitlezing van de energieproductie en eventueel additionele relevante informatie over de technische status van het systeem (status omvormer(s), panelen, spanningsafwijkingen et cetera);
 • Dagelijkse controle van de verwachte energieproductie (gebaseerd op lokale weersomstandigheden) en werkelijke energieproductie;
 • Bij afwijkingen zal het team nadere analyses uitvoeren om de oorzaak te achterhalen. Hieruit kunnen acties volgen (indien sprake is van een storing of ander afwijkend gedrag van het systeem).

 

2. Service en onderhoud
Het op afstand meten en analyseren geeft doorgaans goede informatie, maar moet worden aangevuld met regelmatige locatiebezoeken om ter plekke vast te kunnen stellen of alles in orde is. Bij service en onderhoud vinden deze locatiebezoeken plaats en worden de acties uitgevoerd die nodig zijn om afwijkingen en/of storingen te verhelpen:

 • Jaarlijkse visuele inspectie van het systeem op locatie, waarbij alle systeemcomponenten gecontroleerd worden;
 • Periodiek reinigen van het systeem (indien nodig) waarbij de panelen worden gewassen en de omvormers worden schoongespoten (verwijdering van aangetrokken stof);
 • In geval van vastgestelde storing (tijdens locatiebezoek of uit voorgaande monitoring en bewaking) zal opdracht gegeven worden aan een (lokale) installateur voor het verhelpen van de storing. Dit vindt steeds plaats in overleg met de opdrachtgever;
 • Greenspread zal de werkzaamheden, indien nodig, aan het systeem coördineren en zodra afgerond terugkoppelen aan de opdrachtgever;
 • Waar sprake is van defecte onderdelen die onder de garantie vallen, zal Greenspread namens opdrachtgever dit afstemmen met de installateur en/of panelenleverancier en zich inspannen dit onder de garantiekwestie op te lossen.

 

3. Administratie
Het bijhouden van alle relevante documenten en informatie over het systeem is belangrijk omdat erop teruggevallen moet kunnen worden in geval van problemen. Bovendien kan sprake zijn van een administratieplicht of -taak in geval van subsidie en/of wijzigingen in wet- en regelgeving.

 • Mits verstrekt door opdrachtgever, administreert Greenspread alle relevante contracten en offertes van het systeem, zoals aangegaan met installateurs en systeemleveranciers (zodat garantiekwesties kunnen worden bewaakt);
 • Inrichten, bijhouden en controleren (gebaseerd op brutoproductiemeter) van de aanmaak van Garanties van Oorsprong (groencertificaten) in het CertiQ-register;
 • Indien sprake is van verhandelbare groencertificaten kan Greenspread deze namens de klant voor een aantrekkelijke marktprijs verkopen;
 • Loggen van systeemstoringen en onderhoudswerkzaamheden;
 • In geval van werkzaamheden aan het systeem bij storingen worden werkbonnen, opleverrapporten, facturen et cetera bewaard.

 

4. Rapportage
Over alle voorgaande diensten wordt periodiek gerapporteerd, zodat u voortdurend beschikt over een actueel en volledig inzicht in de prestaties en status van uw systeem. Informatie waarover gerapporteerd zal worden, betreft onder meer:

 • Productie (geproduceerde energie, opwekrendement, vermeden CO2-uitstoot);
 • Prestatie (opwekrendement, vermogensdegradatie);
 • Status (kwaliteit van het systeem, onder meer door jaarlijkse inspectie);
 • Activiteit (overzicht van uitgevoerde inspecties, schoonmaakwerkzaamheden, werkzaamheden aan de installaties);
 • Financieel (vermeden inkoopkosten, gerealiseerde opbrengsten, gemaakte kosten door derden, waaronder installateurs);
 • Advies (indien van toepassing, wordt gerapporteerd over de te nemen technische verbeteringsmaatregelen en mogelijke optimalisaties qua leveringscontract).

 

5. Contractmanagement
Het PV-systeem produceert energie die u doorgaans zelf (deels) zult gebruiken. Ook kan sprake zijn van rechtstreekse levering aan het net. Vanuit financieel rendement gedacht is het belangrijk dat regelmatig wordt beoordeeld of het energiecontract op uw aansluiting nog passend is voor uw situatie. Greenspread heeft jarenlange ervaring in de energie(handels)markt in huis en kan:

 • Uw energiecontract (waar de energieproductie impliciet of expliciet in zit) inhoudelijk beoordelen;
 • Een vergelijking maken met andere energiecontractvormen of -leveranciers waarmee een betere opbrengst voor de teruggeleverde energie kan worden bewerkstelligd, dan wel een gunstigere inkoopprijs voor het deel dat u nog moet inkopen;
 • Adviezen geven over te nemen technische maatregelen (netaansluiting, plaatsen van opslagsystemen, vervanging van systemen of systeemonderdelen) om te komen tot kostenverlaging/opbrengstverhoging.

Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter