Archive for november, 2014

Van voor naar achter, van links naar rechts

Het is de afgelopen jaren niet altijd even eenvoudig geweest voor Nederlandse bedrijven die zich specialiseren in duurzame energie. Naast de bekende problematiek ten gevolge van de crisis hebben zij te maken met de nodige veranderingen in wet- en regelgeving. Hierdoor is het lastig een product of propositie langer dan enkele maanden in de markt te houden. Denk maar aan de combinatie van SDE+ en EIA als financieringstechniek, die eerst wel was toegestaan en later weer niet. Of aan de beruchte “Postcoderoosregeling”, die zo beroerd is uitgewerkt dat nu een reeks onvermijdelijke aanpassingen wordt voorbereid.

Zekerheid
Minister Kamp heeft uiteindelijk de SDE+ benoemd als vehikel waarmee het afgesproken aandeel van 14% duurzame energie in 2020 gerealiseerd moet gaan worden. Het gaat hier om een regeling die naast het stimuleren van “goedkope” duurzame energie eindelijk voor zekerheid en duidelijkheid moet zorgen. In de praktijk blijkt echter dat de SDE+ er met name voor heeft gezorgd dat enorme schommelingen hebben plaatsgevonden in het type duurzame energie dat mogelijk is gemaakt.

Ga maar na: in 2012 is in totaal 1,7 miljard euro budget verdeeld: 829 miljoen is benut voor geothermie, 437 miljoen voor (verlengde) biomassaverbranding, 2 miljoen voor wind op land en 3 miljoen voor zon-PV. In 2013 is in totaal 3 miljard euro budget verdeeld: 391 miljoen hiervan is benut voor geothermie, 677 miljoen voor biomassaverbranding, 630 miljoen voor wind op land en 121 miljoen voor zon-PV.

Het spreekt voor zich dat diverse gespecialiseerde bedrijven (bijvoorbeeld op het gebied van wind en zon-PV) hier de consequenties van hebben moeten ondervinden.

Nieuw toppunt
In 2014 is weer een nieuw toppunt bereikt. De voorlopige resultaten van de SDE+ laten zien dat dit jaar voor bijna 1,8 miljard euro aan subsidie is aangevraagd voor zon-PV-projecten. Het is de algemene verwachting dat het merendeel van deze aanvragen gegund zal worden, gezien het uitblijven van projecten op het gebied van wind (voor 260 miljoen aan subsidie aangevraagd) en biomassaverbranding (162 miljoen).

In 2014 staat volgens het Planbureau voor de Leefomgeving 0,7 GW aan zon-PV-vermogen opgesteld in Nederland (algemeen gezien als een lage schatting). Dankzij de SDE+ van 2014 kan hier zomaar 1,2 GW bijkomen. In ons land worden zon-PV-projecten dus mogelijk gemaakt door het uitblijven van initiatieven op het gebied van wind en biomassa; twee geheel andere markten!

Zon-PV onder boom?
Het is natuurlijk wel goed nieuws dat de deuren voor grootschalige zon-PV-projecten de komende periode wijd openstaan. De vraag blijft echter hoe dit zich in 2015 en daarna zal ontwikkelen. Ieder jaar lijkt er weer een nieuwe industrie geluk of pech te hebben. Vorig jaar is de SDE+ categorie ‘wind in meer’ toegevoegd en in 2015 wordt ‘wind op dijk’ opgenomen, als gevolg van een verschil in grondprijs. Zelfs de bijstook van biomassa in kolencentrales (!) gaan we vanaf 2014 gericht stimuleren, ten koste van echte duurzame productie.

Het lijkt er dus op dat alles mogelijk is. Wellicht kunnen we in 2016 de categorie “zon-PV onder boom met dak gericht op het noorden” verwachten. Het is in ieder geval duidelijk dat de overheid van een onderneming die actief is in duurzaamheid verwacht dat zij zich elk jaar op een totaal andere techniek en markt richt.

Vincent Smeele

Een groene variant op Piketty

Onze Tweede Kamer is vorige week toegesproken door de Franse econoom Thomas Piketty. Zijn oproep is kortweg om de belasting op arbeid te verlagen en die op vermogen te verhogen. Dit klinkt, behalve misschien als je achternaam De Mol of Goldschmeding is, als een sympathiek idee. Echter, een belangrijk argument tegen het verhogen van vermogensbelasting is de dreigende uittocht van de kapitaalkrachtigen naar het buitenland. Onze overheid zit in haar maag met de opgave te laveren tussen het belasten van kapitaal en het voorkomen van het uitvloeien ervan naar landen met een zachter fiscaal klimaat.

Achtergesteld vermogen
Ik zou de volksvertegenwoordigers graag willen wijzen op een groene variant op Piketty’s plan. Het is een feit dat veel duurzame-energie-projecten afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van kapitaal. Veel gemeenten en provincies hebben daarom al fondsen in het leven geroepen, die het benodigde kapitaal als achtergesteld vermogen kunnen uitlenen. Deze fondsen vragen echter in veel gevallen forse rentes en ze stellen hoge eisen aan de solvabiliteit van een project.

Wat als we nu een nationaal fonds kunnen instellen, waarin de grootvermogenden hun verplichte ‘afdracht’ doen, niet in de vorm van belasting, maar in de vorm van een achtergestelde lening? Het fonds kan gebruikt worden voor groene-energie-projecten met lange terugverdientijden en om innovatieve projecten over de financieringsdrempel heen te helpen. Zo zijn de afdragers hun geld niet kwijt, maar komt het, als de projecten inderdaad succesvol blijken, op termijn weer terug uit de exploitatie. Op deze manier zit er, geheel in de ondernemersgedachte, ook nog een beetje risico in voor de kapitaalafdrager.

Win-win-win
Met dit plan behouden de grootvermogenden hun kapitaal als zij binnenboord blijven. De burgers profiteren van een snelle en betaalbare transitie naar duurzame energie. De overheid kan haar subsidies op duurzame energie terugschroeven en dit geld besteden aan andere belangrijke overheidstaken. Kortom: een win-win-win situatie! Geachte Tweede Kamer, in de slipstream van Piketty kom ik een en ander graag verder bij u uit de doeken doen.

Koen Kooper

Aanscherping strategie en focus van Greenspread

Na een stormachtige ontwikkeling in de afgelopen jaren heeft Greenspread haar strategie aangescherpt om de verdere groei in goede banen te leiden. Gekozen is voor een nog duidelijkere focus op het realiseren en exploiteren van decentrale energiesystemen. Als gevolg daarvan is een aantal veranderingen doorgevoerd.

Vertrek van oprichter/directeur Jan Willem Zwang
Directeur en oprichter Jan Willem Zwang heeft besloten Greenspread te verlaten, omdat zijn ambitie niet meer ligt in het verder uitbouwen Greenspread. Jan Willem gaat zich voortaan toeleggen op zijn specialiteit: het financieren van duurzame-energie-projecten. Hij gaat onder meer Greencrowd uitbreiden met aanvullende financieringsvormen, zoals eigen vermogen en voorfinancieringsmogelijkheden.

Vanuit Greencrowd en als partner zal Jan Willem echter nauw blijven samenwerken met Greenspread. Zijn kennis en kunde blijven dan ook beschikbaar voor klanten en relaties van Greenspread.

Verzelfstandiging Ecedo
Vanuit deze aangescherpte strategie en focus is gebleken dat het ontwikkelen en verkopen van software voor energiebedrijven niet langer een kernactiviteit van Greenspread is. Om die reden gaat Ecedo als zelfstandig bedrijf verder. Ecedo en Greenspread blijven wel intensief samenwerken, waarbij Greenspread gebruik zal blijven maken van de software van Ecedo.
De aanscherping van de strategie en focus zijn in lijn met doelstelling van Greenspread: het realiseren en exploiteren van decentrale energiesystemen. Dit leidt voortaan tot de volgende drie kernactiviteiten:

• het ontwikkelen en realiseren van decentrale energiesystemen en het geven van adviezen hierover;
• dienstverlening voor het exploiteren van decentrale energiesystemen, waaronder monitoring en systeemonderhoud, datamanagement en het zowel leveren als afrekenen van energie;
• het exploiteren van decentrale energiesystemen via participatie en/of directievoering.

Voor vragen over de inhoud van dit bericht kunt u altijd contact opnemen met directeur Michael Fraats via michael@greenspread.nl of 06-34237899.

Verwacht in 2015: grootschalige zonne-energie-projecten

De zesde en laatste tranche van de SDE+ 2014 heeft zijn aantrekkingskracht uitgeoefend op Greenspread en haar relaties: op dinsdag 4 november, de dag dat deze tranche is opengesteld, heeft Greenspread in totaal 26,6 MW aan zonne-energie-projecten ingediend, verdeeld over 70 locaties. Greenspread en haar opdrachtgevers maken gezamenlijk aanspraak op 41,1 miljoen euro uit het totale subsidiebudget (3,5 miljard euro).

Wanneer de RVO alle 70 subsidieaanvragen van Greenspread honoreert, dan zou dit een CO2-uitstootreductie van circa 11.000 ton per jaar opleveren.

De SDE+ is een exploitatiesubsidie waarmee de Rijksoverheid beoogt het verschil in kostprijs tussen grijze en groene energie te vergoeden. In de loop van een kalenderjaar openen diverse “tranches”, waarbij het subsidiebedrag steeds verder oploopt.

De SDE+ biedt gezien de ruimte in het actuele budget en de voorwaarden uit fase 6 een unieke kans voor grootverbruikers van stroom om tot een aantrekkelijke business case te komen. Normaal gesproken hebben grootverbruikers geen rendabele business case, omdat zij weinig voor hun stroom betalen en derhalve te maken hebben met lange terugverdientijden.

Greenspread verduurzaamt scholen VCOG

Greenspread realiseert deze weken drie zon-PV-systemen op de daken van basisscholen in Opheusden. Het gaat om locaties van scholenvereniging VCOG: de Rehobothschool (118 panelen) en twee locaties van de Eben Haëzer-school (34 en nog eens 118 zonnepanelen). Op het dak van de eerstgenoemde basisschool (zie afbeelding) is het systeem reeds opgeleverd. De bouw van de andere PV-systemen wordt binnen enkele weken voltooid.

Greenspread levert de zonnestroom uit de panelen gedurende vijf jaar aan de basisscholen, waarna VCOG het eigendom overgedragen krijgt. Voor de financiering is onder meer gebruikgemaakt van crowdfunding. Via het platform van Stichting Greencrowd zijn 56 investeerders gevonden die samen ruim € 33.000,- hebben uitgeleend aan Greenspread. Hierdoor kon aanspraak worden gemaakt op de participatiesubsidie van de Provincie Gelderland, waarmee de financiering uiteindelijk rond is gekomen.

In totaal liggen straks 270 Europese Solarwatt-panelen op de daken van de basisscholen (totaal vermogen 68,85 kW), geleverd door Centrosolar uit Tiel. Hiermee wordt jaarlijks circa 62.000 kWh groene stroom geproduceerd. Voor alle drie de locaties geldt dat zij het eigen stroomverbruik nagenoeg volledig zelf opwekken. Dankzij de zonnepanelen realiseren de scholen tezamen een CO2-uitstootreductie van 28 ton per jaar.