Archive for april, 2014

CoopDeZon 2.0 van Greenspread

Sinds het ontstaan van het Energieakkoord zijn wij vanuit Greenspread betrokken geweest bij de Regeling Verlaagd Tarief, waarbij particulieren binnen een bepaalde postcoderoos die middels een coöperatie of VvE investeren in zonnepanelen op het dak van een ander een korting op de energiebelasting kunnen krijgen.

Het idee achter de regeling was altijd dat deze vooral simpel moest zijn: iedereen moet mee kunnen doen zonder van leverancier over te hoeven stappen. Daarnaast moest de investering naast een maatschappelijk rendement toch ook wel een financieel rendement kunnen opleveren.

De praktijk is helaas anders en vooral weerbarstig. Het is ons na ruim acht maanden nu wel duidelijk dat de regeling niet uitgevoerd kan worden wanneer niet iedereen bij hetzelfde energiebedrijf zit dat zowel de stroom van de zonnepanelen afneemt als de stroom aan de leden van de coöperatie levert. Het is inmiddels ook wel duidelijk dat er geen goudgerande rendementen worden gerealiseerd. Afgelopen week kwam er weer een initiatief voorbij waarin 10,6% rendement per jaar wordt beloofd aan de leden van de coöperatie: onmogelijk!

Waar wij maandenlang geprobeerd hebben om CoopDeZon zo in te richten dat de leden van de coöperatie niet van energiebedrijf hoeven te switchen, hebben we deze handdoek nu in de ring gegooid en gooien we het over een andere boeg, dus wel met z’n allen over naar een energiebedrijf maar ook met een andere insteek. En wat blijkt: we hebben nu een model waarbij de leden tien jaar lang een rendement maken van zo’n 5%. Maar wel een echt rendement, dus puur gebaseerd op de 7,5 cent korting op de energiebelasting, geen energieprijsstijgingen in het model van 5% of zelfs meer per jaar, geen loze beloften. En de paneelprijs? Geen € 400,- of zelfs € 550,- per paneel, maar € 350,- per paneel!

De dakeigenaar maakt zelfs een rendement van iets meer dan 7% per jaar. Het eerste project dat we op deze manier gaan aanbieden, is in mijn eigen dorp Woudenberg en daar werken we samen met Qurrent. Qurrent is begin 2006 opgericht met als missie ‘Het eerste energiebedrijf te zijn dat je zo weinig mogelijk energie wil laten gebruiken en je helpt zelf energie op te wekken’.

Het model is uitermate goed geschikt voor maatschappelijk vastgoed van gemeenten, woningcorporaties, ziekenhuizen, zorginstellingen en dergelijke. Hier vind je meer informatie over CoopDeZon in de nieuwe variant.

(T)AB voor duurzame energie

Bijna iedere gemeente heeft ermee te maken: stukken grond waar voorziene ontwikkelingen uitblijven en het wellicht mogelijk is deze – al dan niet tijdelijk – in te zetten voor de productie van hernieuwbare energie. Veel van deze gemeenten geven aan behoefte te hebben aan een scherper beeld van de duurzame opties enerzijds en de financiële, juridische en organisatorische implicaties hiervan anderzijds. Om die reden heeft Greenspread, in opdracht van de provincie Gelderland, deze handreiking opgesteld.

Wat wijst de praktijk uit?
Aangetoond is dat onder voorwaarden renderende hernieuwbare-energie-projecten te realiseren zijn op braakliggende gronden (ook wel TAB-gronden genoemd: Tijdelijk Anders Bestemmen). Van belang hierbij is het inzicht dat de duurzame opties in het huidige politieke, fiscale en economische klimaat geen hoog financieel rendement opleveren; niet voor de risicodragende ontwikkelaar en veelal ook niet voor de (publieke) grondeigenaar (zeker niet in het geval van zon en biomassa). Voor de gemeente dienen duurzame-energie-projecten op braakliggende terreinen dan ook vooral maatschappelijke doelen: CO₂-uitstootreductie, lokale werkgelegenheid en participatie door omwonenden zijn voorbeelden van uitkomsten met een andere waarde dan een puur financiële.

Wind, zon of biomassateelt?
Deze drie concepten zijn zeer verschillend en er zijn veel locatiespecifieke factoren die van invloed zijn op de exacte haalbaarheid en wenselijkheid. In het algemeen geldt echter:
• wind levert qua duurzame energie en financiën het meeste op;
• zon is ruimtelijk eenvoudiger in te passen en biedt uitstekende participatiemogelijkheden;
• biomassateelt is flexibel in te zetten, maar levert lang niet altijd een aantoonbare bijdrage aan lokale DE-doelstellingen.

Tijdelijkheid is hierbij een relatief begrip: voor rendabele exploitatie kan voor bioteelt soms minder dan vijf jaar volstaan; voor wind en zon is respectievelijk 15 en 25 nodig. Voor wind en zon betekent dit dat doorgaans altijd een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. Via privaatrechtelijke overeenkomsten en wijzigingsbevoegdheden kan de “tijdelijke” aard van initiatieven alsnog worden geborgd.

Hoe kunnen gemeenten projecten faciliteren?
Om daadwerkelijk projecten te komen, is het voor gemeenten zaak op ambtelijk en bestuurlijk niveau realistische randvoorwaarden te stellen. Van belang daarbij is het inzicht dat ontwikkelaars te maken hebben met aanzienlijke aanloopkosten, onzekere ontwikkeltrajecten en dunne exploitatiemarges. Actieve ondersteuning bieden gedurende het ontwikkeltraject is dan ook een gewenste rol van de gemeente, bijvoorbeeld bij ruimtelijke procedures en vergunningprocedures.
Voor de gemeente vraagt het bovengenoemde spanningsveld een proactieve aanpak: de rol van de ‘andere overheid’ is hier van toepassing. De klassieke gedachte dat de gemeente kaders vaststelt en dat ‘de markt het daarna wel oppikt’, gaat in het geval van hernieuwbare energie meestal niet op.

Ad-hockeuzes of strategisch beleid?
Gemeenten kunnen (eenvoudigweg) per braakliggende locatie de afweging maken of zon, wind of bioteelt haalbare en wenselijke opties zijn. Wenselijker is het om op strategischer niveau structureel ruimte vrij te maken voor duurzame energie en vast te stellen waar wind, zon, en biomassateelt een plek kunnen krijgen. In een “duurzaamheidsstructuurvisie” kunnen inzichten uit de werelden van de ruimtelijke ordening en hernieuwbare energie in dat kader op een eigentijdse wijze samenkomen.

Greenspread koopt patent voor het omzetten van negatieve energie in positieve energie

Greenspread en Professor Sciocchezze van het prestigieuze Montmartre Institute de Technologie (MIT) hebben overeenstemming bereikt over de aankoop van het patent van Sciocchezze, waarmee Gamma-hersengolven (38 – 42 Hz) kunnen worden omgezet in bruikbare energie.

Gamma-hersengolven komen voor wanneer men in een verhoogde staat van bewustzijn en zeer alert functioneren verkeert. Gamma-hersengolven ontstaan bijvoorbeeld wanneer men zonder moeite topprestaties (peak performance) kan leveren door gelijktijdige integratie van binnenkomende processen uit verschillende gebieden van het brein (transcendent multi-focussed bewustzijn). Sciocchezze heeft ontdekt dat op momenten van vlagen van herkenning of tijdens hoog-niveau informatieprocessen kort de Gamma-status wordt bereikt. Volgens sommige onderzoekers bevindt de bron van de Gammagolven zich in het occipitale hersengebied, dat verantwoordelijk is voor visuele processen.

De afgelopen jaren hebben Sciocchezze en Greenspread nauw samengewerkt. De focus lag daarbij op het testen van een prototype waarmee de energie die vrijkomt van de Gamma-hersengolven kan worden omgezet in bruikbare elektriciteit.

Directeur Zwang van Greenspread: “We testen het prototype op verschillende personen op verschillende momenten van de dag in verschillende omstandigheden en op verschillende manieren. In de nacht van de gemeenteraadsverkiezingen hebben we ook gekeken hoe gereageerd werd op de diverse uitslagen. We bereikten een vermogenspiek toen Wilders zijn inmiddels befaamde vraag stelde. Dat was het moment waarop we de doorbraak realiseerden, waardoor we nu in staat zijn ‘gedachtenenergie’ op te slaan en toe te passen. Professor Sciocchezze is erin geslaagd negatieve gedachten om te zetten in positieve energie.”

Op de vraag waarom het zolang heeft geduurd om een werkend prototype te bouwen, antwoordde Zwang als volgt: “Wij realiseren oplossingen op het gebied van duurzame energie en geen uitdaging is ons te groot. Hier worden wij vrolijk van en dat geldt tevens voor onze klanten. Helaas is dit een verkeerde emotie om de Gamma-hersengolven te activeren. Nu we eindelijk weten welke emoties we moeten oproepen, heb ik zelf al 4,5 kWh kunnen opwekken door nog maar een keer het vorig jaar afgesloten Energieakkoord door te lezen.”

Greenspread verwacht nog zeker een jaar nodig te hebben om een commerciële versie op de markt te kunnen brengen. Zwang: “We proberen de Calimero (het model lijkt op een eierdop) het tweede kwartaal van 2015 in de schappen te hebben van grote retailers zoals de Media Markt en BOL.com.”

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Greenspread-directeur Jan Willem Zwang, via 085-4013470 of 06-52083046.