Archive for januari, 2012

Zonnepanelen op scholen in de gemeente Tiel

Greenspread heeft voor de gemeente Tiel een aantal financieringsvormen uitgewerkt om zonnepanelen op nieuwbouwscholen te realiseren. De investering overlaten aan een derde partij bleek de meest voordelige variant te zijn.

Om die reden zal Greenspread de zonnepanelen op twee scholen gaan exploiteren. Deze scholen nemen de opgewekte zonnestroom af. Na een periode van vijftien jaar worden de scholen eigenaar van de panelen die op het dakoppervlak zijn geplaatst.

Kwartiermakerschap AGEM voor de Tafel van Groenlo

Greenspread is de kwartiermaker van de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM). Deze lokale duurzame energiecoöperatie is een initiatief van de Tafel van Groenlo, een samenwerkingsverband van overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de regio Achterhoek.

Deze regio heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn en ziet de AGEM als een geschikt vehikel om deze doelstelling te realiseren. De AGEM heeft vier hoofdtaken: het fungeren als een lokaal duurzaam nutsbedrijf, het decentraal ontwikkelen van energieopwekkingsprojecten, het doorvoeren van energiebesparingsmaatregelen en het lobbyen voor of faciliteren van andere acties die een bijdrage leveren aan een energieneutrale Achterhoek.

Visiedocument gemeenteraadsfracties GroenLinks en D66 Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil zich bewijzen als een klimaatbestendige gemeente met oog voor economische, sociale en ecologische aspecten. In opdracht van de raadsfracties van D66 en GroenLinks heeft Greenspread in dat kader een visiedocument opgesteld.

Dit rapport is gericht op het realiseren van de formele gemeentelijk ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Een gemeente is energieneutraal wanneer het gemeten fossiele energiegebruik in een bepaalde periode ten hoogste nul is: er wordt dan niet meer energie gebruikt dan er vanuit duurzame bronnen aan het systeem wordt toegeleverd.

 

Organisatie Lokale Energie Dienst Haarlem met uitwerking specifieke cases

Greenspread adviseert de gemeente Haarlem in samenwerking met Ecofys over de organisatievorm en financiering van een toekomstige Lokale Energie Dienst (LED). De voorziene rol van de LED betreft het versnellen van de transitie naar een duurzame energievoorziening, aangezien de markt niet altijd bereid is te investeren in initiatieven op het gebied van decentrale energieopwekking.

Hierbij worden twee concrete cases uitgewerkt: die van het bedrijventerrein Waarderpolder en die van het stadsdeel Schalkwijk. In de aanpak die wordt voorgesteld, komen technische aspecten, draagvlak en passende financieringsconstructies samen.

Haalbaarheidsonderzoek zon-PV gemeente Barneveld

Voor de gemeente Barneveld heeft Greenspread een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de verschillende mogelijkheden voor de rendabele toepassing van (grootschalige) zon-PV-installaties.

De mogelijkheden voor verschillende doelgroepen binnen de gemeente Barneveld zijn in kaart gebracht. Voorbeelden hiervan zijn gemeentelijke panden, huiseigenaren, woningcorporaties en bedrijven.

Bovendien is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de toepassing van zon-PV in combinatie met de oprichting van een lokale duurzame energiecoöperatie.

Haalbaarheidsstudie ESCo gemeente Groningen

Greenspread heeft voor de gemeente Groningen een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van een ESCo (Energy Service Company), een bedrijf dat de aanleg, het onderhoud en het beheer van (klimaat-)installaties binnen gebouwen op zich neemt. Het doel hiervan is het efficiënt en effectief verduurzamen van bijna driehonderd gemeentelijke panden.

Greenspread heeft tevens het business plan voor deze ESCo uitgewerkt. Bovendien is speciale aandacht besteed aan het vaststellen van de kansen om op rendabele wijze grootschalige zon-PV-installaties te realiseren op de daken van gemeentelijke gebouwen.

Projectmanagement aanbesteding zon-PV gemeente Coevorden

Voor de gemeente Coevorden heeft Greenspread het management verzorgd voor de aanbesteding van een zon-PV-project voor vijftien gemeentelijke gebouwen.

De uitkomst van de aanbesteding is dat de gemeente niet zelf investeert, maar budgetneutraal zonnestroom afneemt. Een derde partij exploiteert de zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen.

De geselecteerde partij heeft aangeboden op de vijftien locaties in totaal ruim 1.100 zonnepanelen (1.800 m²) te plaatsen. Na vijftien jaar draagt deze partij het eigendom van de panelen over aan de gebouweigenaar. Deze panelen wekken dan nog gemiddeld twintig tot vijfentwintig jaar gratis stroom op.

PV-installatie NS-werkplaats gemeente Tilburg

Op de zaagdaken van de historische NS-werkplaats in Tilburg heeft Greenspread samen met VolkerWessels DEC een PV-installatie van 189 kWp ontwikkeld en gerealiseerd. Dit systeem wekt jaarlijks ongeveer 160.000 kWh op; genoeg om 45 huishoudens van stroom te voorzien.

VolkerWessels DEC verzorgt gedurende vijftien jaar de financiële en technische exploitatie. De gemeente Tilburg neemt in deze periode de opgewekte zonne-energie af.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed ‘s-Hertogenbosch

Greenspread heeft een raamovereenkomst met de gemeente ‘s-Hertogenbosch getekend. In dat kader zijn diverse opdrachten uitgevoerd, waaronder het schrijven van een plan van aanpak voor de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Daarbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de verschillende mogelijkheden voor de rendabele toepassing van grootschalige zon-PV-installaties voor de totale vastgoedportefeuille van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Gemeente Zwolle

Greenspread heeft meerdere projecten voor de gemeente Zwolle uitgevoerd. Zo was Greenspread de kwartiermaker voor een consortium tussen de gemeente Zwolle en de woningcorporaties DeltaWonen en SWZ.

Voor de buurt Dieze-Oost is een business case uitgewerkt in het kader van de verduurzaming van de bestaande bouw ter plekke. Het ging hierbij in totaal om tweeduizend woningen uit de jaren vijftig. Een ‘Duurzaam Dienstenbedrijf’ heeft de benodigde investeringen gedaan. Een rendabele business case, maximale duurzaamheid en lage woonlasten voor de bewoners waren de drie pijlers onder de aanpak.

Greenspread heeft tevens deelgenomen aan het T-team Stadshagen+. Dit team heeft een ‘Transformatieplan’ opgesteld waarin wordt beschreven hoe verscheidene niveaus van duurzaamheid kunnen worden gerealiseerd. Bovendien zijn stedenbouwkundigen en architecten van voorzien van een overzicht aan mogelijkheden om duurzaamheid in hun plannen te verweven.